Tolknings- og konsulenttjenester

Vores anden service er et tolkebureau (Holstebro tolkeservice), der sætter pris på kvalitet og fleksibilitet. Vores mål er leverer de bedste oversættelses- og tolknings tjenester til vores kunder på alle sprog.Vi har certificerede tolke fra retsvæsenet, rigspolitiet og Udenrigsministeriet.

Vores tolke er erfarne og kulturforståelse og ikke mindst entydig kommunikation er på dagsordenen. Har erfaring inden for området og kendskab til de krav, der bliver stillet til en professionel. Alle vores tolke fremviser ren straffeattest og er pålagt tavshedspligt efter de gældende regler om tavshedspligt, jf. Straffelovens § 152 her under. Holstebro tolkeservice samarbejder med en række eksterne virksomheder i både ind- og udland, hvilket sikrer et bredt netværk af professionelle translatører og oversættere, der kan klare forskellige typer opgaver.For mere information, ring 35359797 eller sende email til os (tolk@almustafa.dk)


Straffeloven § 152

  1. § 152

    Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

  2. Stk. 2.

    Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

  3. Stk. 3.

    En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.